Documenta 14:
The Parthenon of Books – Marta Minujín